Senát beze změny schválil nový zákon o náhradách škod způsobených porušením hospodářské soutěže. Zákon v reakci na evropskou směrnici sjednocuje pravidla náhrady škody s ostatními zeměmi Evropské unie. Nyní ho dostane k podpisu prezident.

V rámci schváleného zákona byla zavedena přesnější a komplexnější pravidla pro případy civilních soudních řízení o náhradách škody. Zákon mimo jiné stanoví, že pokud hospodářskou soutěž omezí společným jednáním více škůdců, pak nahradí tuto škodu společně a nerozdílně. Soudu odpadne možnost rozhodnout, že ji nahradí škůdci podle své účasti na škodlivém následku. Škoda se má nahrazovat v plné výši, ale náhrada nesmí vést k nadměrnému obohacení. Právo na náhradu se promlčí po pěti letech.

V případě, že některý ze členů kartelu poskytne antimonopolnímu úřadu informace o kartelu a svojí účasti v něm, bude mu moci úřad v rámci programu shovívavosti odpustit pokutu a podle zákona se pak stane spolupracujícím škůdcem.

Rozdílná pravidla pro vymáhání náhrady škody ve členských státech unie nepříznivě ovlivňují hospodářskou soutěž a vnitřní fungování trhu Evropské unie. Nerovné podmínky pro uplatňování práva na náhradu újmy v jednotlivých zemích mohou vést ke konkurenční výhodě některých podniků, které sídlí v členských státech, jejichž právní úprava náhrady je výhodnější. To může mít vliv na registraci firem v členských státech. Směrnice proto vyžaduje, aby všechny členské státy měly minimálně sjednocena základní pravidla zajišťující účinnou právní ochranu, která zajistí soukromoprávní vymáhání škody, a tímto prvkem jsou právě žaloby na odškodnění.