Spotřebitelské fórum, nezisková platforma pro komunikaci mezi občany, občanskými sdruženími, firmami a státem, spolu s dalšími neziskovými organizacemi sestavilo desatero etického poskytování spotřebitelských úvěrů. To pro spotřebitele představuje nástroj, jak posuzovat standard serióznosti a sociální odpovědnosti jednotlivých poskytovatelů. Banky a nebankovní instituce se mohou k desateru připojit jeho začleněním do svého etického kodexu.

1. Dodržování desatera a zákonných povinností

Poskytovatelé úvěrů dbají na dodržování povinností, jež pro nabízení a poskytování úvěrových služeb spotřebitelům vyplývají z příslušné právní úpravy a z požadavků České národní banky coby regulátora.

2. Pravdivá propagace úvěrů

Poskytovatelé úvěrů nepoužívají nepravdivá tvrzení, která odporují zákonným ustanovením, ani například klamavou a zavádějící reklamu na jimi poskytované služby. Reklama nesmí využívat nezkušenosti, neznalosti či tísně samotného spotřebitele. Banky a instituce také získávají kontakty na zákazníky pouze na základě férové marketingové komunikace.

3. Férová nabídka úvěrových služeb

Poskytovatelé úvěrů nabízejí spotřebiteli pouze takové úvěrové produkty, které odpovídají potřebám, finančním možnostem, znalostem a zkušenostem spotřebitele. Nenabízejí revolvingové (krátkodobé) úvěrové produkty ani kvazipodnikatelské úvěry. Rovněž neposkytují úvěry, které by účelově simulovaly půjčky mezi občany pouze za účelem vyhnutí se právní úpravě spotřebitelského úvěru.

4. Ověření úvěruschopnosti

Poskytovatelé úvěrů vždy důkladně prověřují úvěruschopnost klientů a využívají k tomu dat z relevantních úvěrových registrů. Také vycházejí z informací od samotných zákazníků.

5. Postup vůči odmítnutým žadatelům o úvěr

Odmítnutým žadatelům o úvěr je ve vhodných případech sdělena informace o dostupné pomoci pro řešení jejich tíživé finanční situace a neziskovém poradenství, včetně doporučení pro odpovědný postup při správě osobních financí. Touto problematikou se zabývá například Sdružení českých spotřebitelů v publikaci Odpovědného půjčování.

6. Pravdivé předsmluvní a smluvní poskytování informací

Úvěrové instituce a jejich partneři poskytují svým klientům a zájemcům o své služby srozumitelné, úplné, jasné, pravdivé a nezavádějící informace o podmínkách smlouvy, a to v rámci domluvy služeb i služeb samotných. Spotřebitelé mají také dostatek času na rozmyšlenou, aby mohli provádět zodpovědná rozhodnutí.

7. Dobře zvládnutá komunikace se zranitelnými osobami

Poskytovatelé úvěrů zohledňují při jednání se spotřebitelem i jeho potenciální zranitelnost, například v důsledku jeho zdravotního či mentálního stavu či věku.

8. Upřednostnění změny splátkového kalendáře a smírného řešení sporů

Poskytovatelé úvěrů upřednostňují změnu splátkových kalendářů před soudním vymáháním nebo postoupením pohledávek třetímu subjektu. Souhrn nákladů, které souvisejí se změnami splátkového kalendáře, nepřesáhne součin čísla 0,5 a počáteční celkové výše spotřebitelského úvěru. Toto pravidlo se použije obdobně i při konsolidaci více úvěrů. V případě zhoršení životní nebo ekonomické situace klienta se poskytovatelé snaží najít možnosti řešení dohodou.

9. Vyvarování se nekalého vymáhání pohledávek

Poskytovatelé úvěrů nepoužívají při vymáhání pohledávek zavádějící slovní označení či symboliku, která má vyvolat dojem, že jde o vymáhání dluhu ze strany exekutora nebo soudního vykonavatele, či předstírat, že pohledávky byly přiznány v soudním řízení a jsou vymahatelné, v případě, že tomu tak není.

10. Sociální odpovědnost

Poskytovatelé úvěrů podporují nezávislé neziskové poradenství a projekty zaměřené na zvyšování finanční gramotnosti. Cílem je zvýšit dostupnost nezávislého odborného poradenství zejména pro zranitelné osoby a osoby v tíživé finanční situaci.

Desatero vypracovalo Spotřebitelské fórum, z.ú., Poradna při finanční tísni, o.p.s., Sdružení českých spotřebitelů, z.ú., a Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

Podle Kryštofa Kruliše, předsedy správní rady Spotřebitelského fóra desatero vzniklo v dialogu neziskových organizací, které se věnují problematice úvěrování ve své každodenní praxi. „Kulatého stolu, na němž jsme desatero připravovali, se zúčastnili také představitelé sektoru poskytovatelů úvěrů, včetně České leasingové a finanční asociace, a zástupci příslušných institucí státu. Cílem desatera je podpořit samoregulaci v sektoru spotřebitelských úvěrů. Mělo by přispět k lepší informovanosti klientů i větší předvídatelnosti postupu poskytovatelů v rámci celého procesu úvěrování,“ dodává Kruliš.

O Spotřebitelském fóru, z.ú.

Spotřebitelské fórum je otevřená nezisková platforma pro komunikaci mezi občany, občanskými sdruženími, firmami a státem. Propojuje organizace a firmy působící na domácím trhu a hájí zájmy českých spotřebitelů zejména v oblastech, jako jsou maloobchod, sdílená ekonomika, e-commerce, realitní trh či finanční služby.

Cílem Spotřebitelského fóra je v dlouhodobém horizontu vytvářet a moderovat dialog spotřebitelských organizací s byznysem a veřejnou sférou, edukovat spotřebitele o kvalitě zboží a služeb, k posílení jejich kvalifikovaného rozhodování a k budování vzájemné důvěry mezi spotřebiteli, státem a podnikateli. Projekty a kampaně přispívající k informovanosti spotřebitelů fórum aktivně podporuje.