Rozhovor s Radimem Passerem, zakladatelem a předsedou představenstva Passerinvest group

Podnikat začal v raných devadesátých letech. Na pražské Brumlovce vybudoval mimořádnou obchodní a podnikatelskou čtvrť, BB Centrum. Dnes je podle časopisu Forbes 44. nejbohatším mužem v Česku. Jaké jsou jeho názory na současné problémy a jak mu pomáhá v jeho podnikání víra?

Začal jste podnikat v roce 1991. Jak na tyto své začátky vzpomínáte? Kde jste čerpal inspiraci?

Chtělo to odvahu a ochotu nést riziko. Vzpomínám na to však velmi rád, neboť podnikání přináší kromě starostí, překonávání překážek a odpovědnosti také úžasnou životní náplň. A kde jsem čerpal inspiraci? Nebylo to rozhodně z jednoho zdroje. Určitě jsem se mnohému přiučil u Vaška Skaly, něco jsem vyčetl u Dalea Carnegieho a něco tvořily mé vlastní představy o podnikání. Navíc jsem chodil takzvaně s otevřenýma očima a nechal jsem se poučit od zkušenějších.

Co vás vedlo k vybudování BB Centra? Bylo to složité, nebo zde byla hned jasná vize?

Nejprve určitě touha a odhodlání postavit zajímavou budovu, či dokonce budovy. Pochopitelně i s rozumnou profitabilitou, kterou jste si tou dobou nemohli nikde ověřit. Trh kancelářských budov byl zcela nový a jediný, kdo měl jisté know-how, byly zahraniční firmy. Složitost celého financování takového projektu se v polovině devadesátých let zdála téměř nepřekonatelná. Jasná vize se logicky teprve formovala s přibývajícími zkušenostmi.

Měl jste ve svých začátcích nějaký vzor?

Inspirací pro mne byli úspěšní podnikatelé napříč obory. Vždy jsem měl respekt k lidem, kteří ke svému talentu přidali pracovitost a nezdolného ducha, což vždy přináší, byť časem, své výsledky.

Je o vás známo, že jste věřící. Pomáhá vám víra ve vašem podnikání?

Jistě. Prvních sedm let jsem podnikal jako nevěřící. Když jsem v roce 1998 vírou přijal Pána Ježíše Krista jako svého Spasitele a stal se soustavným studentem Božího slova – Bible, uvědomil jsem si záhy, že Pán Bůh je skutečným vlastníkem všeho na této zemi včetně všech lidských bytostí. A existují dva základní důvody, proč je každý člověk Božím vlastnictvím. Za prvé, Bůh každého z nás stvořil, je tedy Dárcem života každého z nás. Za druhé, Bůh sám se v Kristu stal člověkem, aby nás svým dokonalým životem a zástupnou smrtí na Golgotě vykoupil z otroctví hříchu a zachránil od trestu věčné smrti. Na kříži si tak spravedlnost a milosrdenství symbolicky podaly ruce. Hloubka této Boží lásky nás přesahuje asi tak, jako nebesa převyšují zemi. Naše svoboda pak spočívá v tom, jak zareagujeme. Můžeme Boží dar spasení a věčného života přijmout, či nikoli. Já jsem jej s velikou vděčností přijal, a to změnilo veškerý můj pohled na svět včetně přeskládání mého žebříčku priorit. Proto se považuji pouze za správce všeho, co mi láskyplný Bůh ve své milosti dočasně propůjčuje. A jedna věc je vždycky jistá: Bůh s láskou pečuje o své vlastnictví.

Mnoho úspěšných podnikatelů se dnes angažuje v politice. Jak to vidíte vy?

Naši tradiční politici odhadem 80 až 90 procent svého času promrhají hádáním se se svými politickými oponenty, vymýšlením leváren či rozkrádaček, a na skutečnou, prospěšnou práci pro tuto zemi pak nemají čas, chuť a častokrát ani schopnosti. Můžete mi říci, co bych tam pohledával? Pro Pána Boha mohu být v současnosti mnohem užitečnější tím, co právě dělám.

Jak vidíte dnešní podmínky pro podnikání? Jak byste je srovnal s dobou, kdy jste s podnikáním začínal vy?

Něco se zlepšuje, něco naopak ne. Především legislativa v našem oboru podnikání vydává svědectví, že ji vytvářeli lidé, kteří tomu buď téměř nerozuměli, anebo se dokonce snažili uškodit udržitelnému rozvoji České republiky. Doufám a věřím, že se to v tomto volebním období začne měnit k lepšímu.

Vaše firma se umístila na 8. místě v celkovém hodnocení 100 obdivovaných firem České republiky 2017 a současně je nejobdivovanější firmou v oblasti nemovitostí, služby pro podniky CZECH TOP 100 2017. Vy sám jste získal cenu Central & Eastern European Real Estate Quality Awards (CEEQA) za celoživotní přínos – Lifetime Achievement in Real Estate 2017. Jak se na tato ocenění díváte?

Vzhledem k tomu, že nás je ve firmě Passerinvest něco přes šedesát, tak to ocenění v rámci ČR je pro mne neskutečné. Jsem vděčný Pánu Bohu za to, že přes všechny každodenní překážky můžeme alespoň čas od času prožívat radost z toho, že si mnozí další lidé z byznysu váží naší práce. A z toho mám velikou radost. Osobní ocenění v regionu střední Evropy spadá do podobné kategorie. Nicméně naše práce je týmová, kde jednotlivec sám o sobě mnoho nezmůže. A bez Božího požehnání by něco takového bylo naprosto nemyslitelné.

Podle časopisu  Forbes jste 44. nejbohatším Čechem s majetkem okolo 4,9 miliardy korun. Jste zcela jistě úspěšný člověk. Setkal jste se se závistí? Co pro vás znamená úspěch?

Závist, žel, existuje ve všech zemích na světě. Je porušením desátého přikázání Desatera, ve kterém nás Bůh varuje, abychom nedávali ve svém myšlení prostor hříšným a nepatřičným touhám a žádostem. Člověk, který závidí, nejvíce trestá sám sebe, a zbavuje se tak možnosti prožívat spokojený a naplněný život, který rozhodně nespočívá v hromadění majetku. Z tohoto světa si nikdo z nás nic neodnese. O věčném životě rozhoduje srdce odevzdané Bohu, které se projevuje charakterem dotyčného člověka. Nikoli tedy stav našich bankovních účtů. Moje postavení mi však umožňuje hovořit o Pánu Bohu i s vysoce postavenými lidmi a také jim přinášet poselství plné naděje. A úspěch? Ten zcela bezkonkurenčně největší vidím v tom, že jsem uvěřil v Ježíše Krista. Z toho se pak teprve odvíjí vše ostatní.

Jak odpočívá developer? Stále ještě hrajete fotbal? Co vám dal do života a podnikání sport?

Bůh na konci stvořitelského týdne zanechal jakousi katedrálu v čase, šabat, tedy sobotu. Za posledních devatenáct let smím každý týden zakoušet zaslíbené požehnání, které Stvořitel vložil na tento den. V sobotu nikdy nepracuji a moje fyzické i duchovní baterie se vždy příslušně dobijí na následujících šest pracovních dní. Sport je rovněž nedílnou součástí mého pracovního života. Fotbal sice kvůli trvale pochroumanému kolenu téměř hrát nemohu, nicméně sportovat se snažím denně, abych dbal na své zdraví a mohl být užitečný pro své okolí. Sport do života člověka přináší vytrvalost, nezdolnost a ochotu překonávat překážky.

Co byste si chtěl ještě v životě splnit?

V tom pracovním bychom rádi urbanisticky čistě a městotvorně dokončili v příštích devíti až deseti letech BB Centrum. V rodinném životě bych rád spolu se svou ženou napomáhal k morálně zdravé výchově našich synů pro Boží království. A v té nejdůležitější oblasti, službě Pánu Bohu, bych rád napomáhal dalším a dalším lidem na cestě k věčnému životu.

Děkuji za rozhovor.