Krajský soud v Ostravě v květnu v rámci případu prominutí pokuty u kontrolního hlášení kritizoval finanční správu, že při promíjení pokut nezohledňuje všechny okolnosti a řídí se pouze striktně nastavenou metodikou. Ta ale není nadřazena zákonu. Vyplývá to z rozsudku Krajského soudu v Ostravě, který má ČTK k dispozici.

Lhůta pro podání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu uplynula 7. srpna a Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj ji nevyužil. Finanční správa na dotaz ČTK pouze uvedla, že kasační stížnost podána nebyla a správce daně vydá ve věci prominutí pokuty nové rozhodnutí.

Podle metodiky Finanční správy plátci DPH, kteří dostali pokutu za kontrolní hlášení v roce 2016, mohli požádat o prominutí dvou pokut bez ohledu na příčinu pochybení. Loni a letos je to jedna pokuta, vyplývá z pokynu Generálního finančního ředitelství.

Od zavedení hlášení v lednu 2016 do 4. června 2018 finanční správa udělila v rámci kontrolních hlášení celkem 54 130 pokut za 987,6 milionu korun. Prominuto bylo 7 444 pokut za 201,6 milionu korun.

Ze strany krajského soudu tak bylo odmítnuto, aby správce daně mohl v rámci promíjení vycházet pouze z toho, co říká metodika, a nezohledňoval tak všechny okolnosti tak, jak požaduje zákon. Takovýto postup je nezákonný,“ řekl předseda Unie daňových poplatníků a zároveň žalobce v uvedeném případu soudního řízení Ondřej Lichnovský. Podle něj finanční správa vytvořila situaci, kdy metodika byla u promíjení přísnější než zákon. „To zbavovalo množství daňových subjektů možnosti se domoci prominutí ve své věci,“ dodal.

Krajský soud v Ostravě rozhodoval v případu, kdy finanční správa zamítla žádost o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení. Podle rozsudku přitom kontrolní hlášení bylo podáno bez vyplnění jedné z kolonek, což ale pro správu znamenalo, že není platné. Pokutu přitom finanční úřad u stejného poplatníka dvakrát prominul, a to za 1. a 2. čtvrtletí 2016. Ve třetím čtvrtletí to úřad již odmítl s odvoláním právě na metodiku finanční správy, která tehdy umožňovala jen dvě prominutí.

Skutečnost, že správce daně již za rok 2016 prominul žalobci dvě pokuty za dvě pochybení, nic nevypovídá o tom, zda ke třetímu pochybení došlo z ospravedlnitelných důvodů či nikoliv. Jinak řečeno, i když v případě nepodání kontrolního hlášení za 3. čtvrtletí 2016 došlo ze strany žalobce již ke třetímu pochybení zakládajícímu povinnost zaplatit pokutu v roce 2016, nezbavovalo to žalovaného povinnosti posoudit a odůvodnit, zda žalobcem uváděné důvody lze považovat za ospravedlnitelné,“ uvádí mimo jiné rozsudek.

Výši pokuty, která byla 50 tisíc korun, i její soulad se zákonem soud neřešil. Předmětem soudního řízení tak bylo jen rozhodnutí o zamítnutí žádosti o prominutí uložené pokuty.

Kontrolní hlášení bylo zavedeno v lednu 2016 jako opatření proti daňovým únikům. Týká se zhruba půl milionu poplatníků. Firmy musí podávat kontrolní hlášení každý měsíc. Pro fyzické osoby, které jsou plátci DPH, je lhůta pro kontrolní hlášení závislá na lhůtě přiznání u DPH. Fyzické osoby mohou přiznání podávat měsíčně nebo čtvrtletně.

ČTK