Nejhorší platební morálku mezi živnostníky mají mladí podnikatelé do třiceti let. Bez ohledu na pohlaví své závazky hradí průměrně s pětidenním zpožděním. S přibývajícím věkem se platební disciplína zlepšuje, ale zároveň roste rozdíl mezi muži a ženami, informovala poradenské společnost Bisnode, která analyzovala vzorek šedesát tisíc podnikatelů, u nichž má k dispozici informace o jejich platební morálce.

Živnostníci průměrně splácí své faktury 2,1 dne po splatnosti. Muži průměrně platí 2,4 dne po splatnosti, zatímco ženy o 0,5 dne méně.

Podle očekávání nejhorší platební disciplínu mají mladí podnikatelé do 30 let, u nichž průměrná doba po splatnosti překračuje pět dnů. Důvodem je zřejmě skutečnost, že v této věkové skupině se vyskytuje největší podíl nezkušených začínajících podnikatelů, kteří se nacházejí na počátku své živnostenské činnosti, kdy hrozí největší riziko nezdaru. Jistý vliv má zřejmě také to, že mladí lidé jsou obecně ochotnější riskovat,“ komentoval výsledky analytik Bisnode Milan Petrák.

S rostoucím věkem podnikatelů a podnikatelem se jejich platební morálka zlepšuje a problémy s placením faktur se vyskytují méně často. Současně vznikají rozdíly mezi ženami a muži. Ve věkové kategorii 30 až 60 let ženy své faktury průměrně proplácí s menším zpožděním než muži.

Nůžky mezi nimi se nejvíce rozevírají ve věku 40 až 50 let, kdy podnikatelé platí v průměru o více než den později než podnikatelky. S rostoucím stářím se tento rozdíl postupně stírá. U podnikatelů nad 60 let se role obrací, takže zatímco podnikatelky v tomto věku platí s malým průměrným zpožděním, muži nad 60 let jsou jedinou skupinou, která platí včas,“ upozornil Petrák.

Platební morálka živnostníků podle věku a pohlaví (dny po splatnosti)

Věk Muži Ženy Celkem
18 – 30 5,19 5,21 5,19
30 – 40 3,79 3,62 3,75
40 – 50 3,11 2,00 2,96
50 – 60 1,75 1,25 1,68
60+ -0,05 0,21 -0,02
Celkem 2,38 1,86 2,13

Zdroj: Bisnode

ČTK