Úřady možná budou muset při poskytování dotací zjišťovat skutečné vlastníky žádajících firem a zapsat tyto údaje do rozhodnutí o přidělení veřejné podpory. Uvádí to novela zákonů o rozpočtových pravidlech, kterou předložili poslanci Pirátů. Pokud úřady nebudou moci skutečné majitele identifikovat, dotaci by podle předlohy neposkytly.

Rejstřík skutečných vlastníků firem už existuje, návrh má podle předkladatelů přispět k tomu, aby do něho společnosti údaje vkládaly. „Jestliže podmínkou získání veřejných prostředků bude splnění informační povinnosti ve vztahu k evidenci skutečných majitelů, pak tato evidence bude úplná a aktuální,“ napsali předkladatelé v důvodové zprávě. Úprava podle nich také posílí možnosti kontroly při poskytování veřejných finančních podpor, omezí prostor pro případnou korupci a usnadní její odhalování a trestání.

Úřady by podle novely zjišťovaly údaje z rejstříku, pokud by v něm chyběly, vyzvaly by majitele k jejich doplnění. V případě, že by o dotaci žádala společnost, která se do evidence nezapisuje, musela by předložit výpis z obdobného zahraničního rejstříku. Pokud by nebylo možné ani to, žádající firma by musela údaje skutečného majitele sdělit a předložit k tomu doklady.

Pirátskou předlohu nejprve posoudí vláda. Rozhodnou o ní zákonodárci. Autoři připouští, že úprava by mohla být v rozporu s ústavním požadavkem na ochranu soukromí. V tomto případě ale podle nich převažuje veřejný zájem na průhledném nakládání s veřejnými penězi.

ČTK