Klienti budou lépe informováni při změně právní subjektivity jejich banky, například při přeměně na pobočku zahraniční banky. Včasná informace v takových případech například umožní klientům se rozhodnout, jak se svými úsporami v bance naložit. Vyplývá to z návrhu novely zákonů o bankách a o spořitelních a úvěrních družstvech, kterou dnes projedná vláda.

Drobní klienti přijetím této novely žádné praktické důsledky nepocítí a mohou počítat s tím, že jejich úspory v bankách jsou i nadále uloženy bezpečně,“ komentoval změny výkonný ředitel České bankovní asociace Pavel Štěpánek.

Novela mimo jiné zakotvuje práva vkladatelů vybrat nebo převést své nepojištěné pohledávky z vkladů, a to bezúplatně a bez sankce v případě, kdy se v důsledku fúze nebo rozdělení banky mění příslušný orgán dohledu nad bankou. Zároveň novela vypouští ustanovení týkajícího se povinnosti bank předkládat ČNB výpis všech akcionářů a správců z emise akcií banky před konáním valné hromady. Příslušné potřebné kompetence centrální banky zůstávají dostatečně zachovány.

Novela také zjednodušuje postup v případě zúžení nebo prominutí požadavku ČNB na ověření řídicího a kontrolního systému banky a družstevní záložny a rovněž zjednodušuje úpravy jmenování likvidátora po zrušení banky a její sjednocení s úpravou pro družstevní záložny. Navrhovaná úprava vyjasňuje postup a zkracuje reálnou dobu pro jmenování likvidátora, čímž se také výrazně zkracuje doba, po kterou likvidátor nevykonává svou činnost. Vyjasňuje také režim bankovního tajemství ve vztahu k záležitostem, které se netýkají klientů.

Pracovníkům bank a družstevních záložen návrh ukládá mlčenlivost ohledně údajů poskytnutých v rámci vyžadování zpráv zpravodajskými službami, a to i vůči klientovi banky.

Novela přiznává odkladný účinek k podanému rozkladu proti rozhodnutí o odnětí licence banky. Navrhovaná změna reflektuje skutečnost, že v případě odnětí licence je třeba zabezpečit postup, který sníží riziko nevratných procesů, jež mohou komplikovat řádné vypořádání pohledávek a dluhů po právní moci rozhodnutí.

Návrh též uplatňuje stejná pravidla prokazování odborné péče při obchodech družstevní záložny s cennými papíry na vlastní účet, jako je tomu u bank.

V Česku působilo na konci letošního března podle statistik České národní banky 51 bank a spořitelen a devět družstevních záložen.

ČTK